Referat fra Lokalrådets generalforsamling

Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby Omegne

Referat fra generalforsamling

Tirsdag, den 26. marts 2019 kl. 19.00 i Varmestuen, Røjlevej 6 B, Nr. Søby.

  1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Henning Fugl

  • Valg af referent og eventuelle stemmetællere

Til referent valgtes Søren Jensen og som stemmetællere Thyra Langkilde og Kurt Rosenfeldt.

.

  • Formandens beretning

Erik Nielsen aflagde beretning. Der henvises til den skriftlige beretning.

Der var ikke spørgsmål til beretningen.

  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Karen Brandt gennemgik regnskabet, som viste et overskud på 3.230,67 kr., og en kassebeholdning og bankindestående på i alt 42.574,12 kr.

Regnskabet blev godkendt.

  • Det kommende års aktiviteter

Erik gennemgik en stribe af aktiviteter for det kommende år. Af de væsentligste kan nævnes:

Kulturdagen den 25. maj 2019, hvor foreninger, institutter og private medvirker

Økodagen på Søby Søgård sammen med FMK

Møde med FMK’s Kultur- og Samfundsudvalg

Årlige møde med alle foreninger og institutioner

Hjertestarterkursus i spejderhytten

Sankt Hans-byfest i samarbejde med Skullerodsholm, All-time Fitness, Idrætsforeningen, Carl Nielsen Hallen og Nr. Lyndelse spejderne.

Stigruppen – opfølgning og gennemførelse af intentionerne i Masterplanen

Forbedring af skiltning ved cykelstier

Fastholde fællesspisninger

Revision af hjemmesiden nrlyndelse-nrsoeby.dk

Oprensningsprojekt af Nr. Søby Sø

Fastholde uddeling af velkomstpakken

Opslagstavler i Nr. Søby, Nr. Lyndelse og Dømmestrup 

  • Godkendelse af budget og kontingent for næste år.

Budgettet blev fremlagt med samlede indtægter på 23.850 kr. og udgifter på 22.500 kr. Der budgetteres således med et overskud på 1.350 kr. Det blev bemærket, at udgifter til fornyelse af hjemmesiden nok bliver større end de budgetterede 8.000 kr., da det efter at budgettet blev udarbejdet er konstateret, at arbejdet med hjemmesiden bliver mere omfattende end oprindelig planlagt.

  • Indkomne forslag

Ingen forslag

  • Valg af lokalrådsmedlemmer samt suppleanter.

Lokalrådsmedlemmer:

På valg var Søren Jensen, Kurt Rosenfeldt og Karen Brandt.

Alle blev genvalgt. Der var ikke andre der ønskede at stille op.

Suppleanter:

Genvalg til Sven Caning og Steen Christensen.

  • Valg af revisor samt suppleant

Der var nyvalg som revisor til Jesper Fabricius og genvalg til Bente Fugl som suppleant. Tak til Kirsten Jensen for det mangeårige hverv som revisor.

  1. Eventuelt

Spørgsmål til affaldsindsamlingen.

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, FMK og Lokalrådet er der affaldsindsamling søndag, den 31. marts. Carl Nielsen Hallen og Brugsen er vært ved en kop kaffe/the og rundstykker. Som afslutning er der en let frokost i Varmestuen, Nr. Søby.

Kulturdagen

Den afholdes hvert 3. år. Det er 4. gang den afholdes. Flere handlende afholder kulturdagstilbud. Afholdes fra kl. 10 – 16. Der er arrangement om aftenen. Nærmere, når indbydelse kommer i nærmeste fremtid.

Kurt informerede om oprensning af Søby Sø. Det er et meget stort projekt, søen er på det dybeste omkring 8 meter dyb. Projektet er i øjeblikket i idéfasen. Det vil kræve meget store tilskud evt. af EU-midler og fonde. Projektet ønskes videreført med en oprensning af Lindved Å fra søen til Bramstrup.

På spørgsmål om opslagstavler blev det meddelt, at der i nærmeste fremtid skulle holdes møde med værksted om fremstilling.