Lokalrådets beretning for 2022

Beretning for året 2022

Corona pandemien er ebbet ud og vi kan nu igen deltage i fælles sammenhænge igen fuldt ud – dejligt.

Lokalrådet har sammen med områdets beboere deltaget i 3 borgermøder om by forskønnelse af Nr. Lyndelse bymidte – Albanivej – Carl Nielsens barndomshjem m.v.

Det første møde var primært et workshops møde på Carl Nielsen skolen med mange deltagere.

Dette blev fulgt op af et nyt borgermøde, også på Carl Nielsen skolen, hvor FMK forelagde ideskitser på grundlag af workshops mødet den 22. marts. Ideskitserne blev igen diskuteret og kommenteret, for så at blive præsenteret på et tredje borgermøde den 13. september 2022.

De forelagte skitser vil så i vid udstrækning blive realiseret i 2023/ 2024.

Der er foreløbig afsat 6 mill.kr. i 2023.

Alle ønsker og ideer kan jo ikke efterkommes, men man har haft mulighed for at påvirke resultatet og det må siges at være positivt.

Som alle ved skal Nr. Lyndelse – Søby forsynes med fjernvarme i 2023/2024. Dette arbejde skal koordineres med byfornyelses-projektet.

Miltonbyggeriet ved Lumbyholm blev ændret i en vis grad på grundlag af flere snarrådige naboers bevågenhed. Færre kilometerhuse og mere åbne grønne områder jf. elementer som står beskrevet i Masterplanen.

Lokalrådet har erfaret at flere grundejere vil tilføre den nordlige del af Nr. Søby med nye boliger/rækkehuse, hvilket er positivt, men naboer ser/ håber at FMK vil forlange en lokalplan. Naboer i området har udfærdiget et skriv til FMK desangående.

Lokalrådet bakker beboerne 100% op i deres saglige begrundelse for at lave en lokalplan.

Det er vel ikke kun bygherrerne der skal bestemme boligtyper og byudvikling.

Det vi også har spurgt os selv om, er, hvad Odense Tørhavn vil medføre af øget trafik på Albanivej – Lumbyvej og Eskevej.

Med de arbejdspladser der siges vil komme derovre, vil det give flere biler på vejene alt andet lige, mener vi.

Vedrørende veje har vi påpeget dårlig oversigtforhold ved Nymarksgyden, som også er rettet til det bedre, hvorimod oversigtforholdene ved Smedestrædets udmunding i Dømmestrupvej håber vi vil blive rettet snarest.

Aktiviteterne på Skullerodsholm ser ud til at blive forøget væsentlig fremover, hvilket også vil øget presset på udkørslen.

I foråret 2022 blev beplantningsplanen for Søndergårds udstykningen igangsat. Beboere og folkevalgte politikere fra FMK deltog ved et mindre arrangement.

Vi må håbe at FMKs folk vil arbejde på at holde ukrudtet nede her i starten.

Nu er det ikke kun byudvikling/ lokalplaner lokalrådet forholder sig til.

Kulturen var i højsædet den 21. maj, hvor den traditionelle kulturdag blev afviklet. Tilslutningen var ikke overvældende. Der evalueres på arrangementet, men hvordan vi/I vil være med fremover vides pt. ikke.

Vores efterhånden traditionelle møde med foreningerne fandt sted den 20. september på Carl Nielsen Skolen. Der var en pæn tilslutning.

Der bliver givet en gensidig orientering om kommende aktiviteter og evt. mulige fælles arrangementer.

Lokalrådet har lavet et forslag til fordeling af et årligt tilskud til foreningerne og institutionerne her i området, som er et selvstændigt punkt på dagens dagsorden.

Vi har desuden givet et engangsbeløb til opstart af forenings bankforbindelse og et midlertidigt udlån/ mellemfiniansering til en aktivitet.

Vores velkomst-ambassadører deltog i FMKs velkomstarrangement for nye borgere. Arrangementet blev afholdt på Skullerodsholm og der var en pæn tilslutning.

Freltofte var med vores opbakning indstillet til Årets Landsby i Danmark, men det blev ikke til nogen placering, selv om vi syntes deres nye samlingspunkt i byen havde fortjent det.

Af andre gøremål i årets løb, er udvælgelse/ indstilling af projekter til borgerbudget 2022 her i forstadsbåndet i FMK og som ikke bliver videreført.

Hjertestartere kan være en falsk tryghed, hvis de ikke virker på grund af manglende vedligeholdelse.

Thomsens Brandteknik har, selvfølgelig mod betaling, fået til opgave at vedligeholde lokalrådets hjertestarterne i Nr. Lyndelse – Nr. Søby plus hjertestarteren ved Dømmestrup Forsamlingshus.

Har Stigruppen ikke lavet noget i årets løb? Jo da, vi har haft vores sædvanlige arbejdsdag og er løbende af FMKs folk blevet orienteret om nye mulige grønne stier i vores område.

Alle vil have mere, men det kniber med velvilligheden, når det er ens egen jord eller stien kommer tæt på ens egen matrikel/ grund.

Vores adfærd i naturen er vigtig for både mennesker og deres fire benede ven, hvis vi vil have dyr og fugle at se på og opleve, især i ynglesæsonen.

Vi har deltaget i Økodagen på Søbysøgård sammen med FMK, og været engageret i den årlige affaldsdag, men deltagelsen var ikke noget at prale af.

Tak til alle som har medvirket til vores fælles bedste.

Nr. Lyndelse d. 28. marts 2023