Lokalrådets beretning for 2019

Lokalrådets generalforsamling er i år aflyst.

Grunden til dette er Corona- pandemien i Danmark. Vi må for tiden ikke samles mere end 10 personer med mindst 2 meters afstand imellem hinanden.

Til at afløse Søren Jensen, Dømmestrup, som er flyttet ud af lokalområdet, har bestyrelsen spurgt Sarah Primsø, om hun kunne tænke sig at være med i bestyrelsen.

Sarah har sagt ja til bestyrelsesposten. Vi håber på et positivt samarbejde.

Lokalrådet arbejdede sammen med FMK om færdiggørelsen af Marsterplanen. Den blev vedtaget i februar 2019, så nu er det med at få de mange ideer / planer realiseret inden 2030.

Lokalrådets hjemmeside er blevet moderniseret. Den skal jo udseendemæssigt og teknisk følge med tiden. Pris 9,800 kr.

Kulturdagen, som afholdes hvert tredje år, blev afholdt 2019. Kulturgruppens medlemmer stod for planlægningen og afviklingen af dagen. Arrangementet løb af stablen den 25. maj. Vejret var godt og der var mange mennesker, der besøgte udstillerne og aktørerne rundt om i Nr. Lyndelse – Nr. Søby sogne.

Som et nyt tiltag lykkedes det at afholde en pænt besøgt Skt.-Hans fest på Skullerodsholm. Carl Nielsen Hallen, Lokalrådet og All Time Fitness var tovholdere. Godt gået!

Af hensyn til børnene begyndte festen kl. 12.00 og sluttede kl. 18.00.Det var godt vejr den dag.

Igen i år deltog vi sammen med FMK i økodagen på Søby-Søgård den 14. april. Det er godt nok køerne, der er fokus på, men vi får alligevel snakket med en del mennesker om områdets fortræffeligheder. Det kunne jo være de senere ville slå sig ned i vores område. Vi havde en ejendomsmægler med på vores stand.

Lokalrådet var indblandet i et hjertestarterkursus i spejderhytten med Thyra Langkilde som arrangør. Der var 22 deltagere på kurset, som gav et underskud på 250 kr. Vi betalte ved kasse et. Formålet var jo godt.

Vi var igen i år med på affaldsdagen den 31. marts 2019. Der blev samlet 800kg affald. Efterfølgende var vi værter ved en let frokost + kaffe i Varmestuen.

Laden på Bramstrup Gods lagde den 30. april gulvplads til en koncert med Danmarks radio- symfoniorkester. Ida Marie Vorre fra Carl Nielsen Museet var medarrangør. Der var stor deltagelse. Skønt at noget sådant kan lade sig gøre her ude.

Den 24. september havde vi det årlige fællesmøde med områdets foreninger. Næsten alle foreninger var mødt op. På mødet blev der orienteret om borgerbudget 2019/2010. Lokalrådet var af den opfattelse at områdets andel af de 500.000 kr. på ca. 23.000 kr., var et mindre beløb i forhold til det arbejde, der skulle laves. Vi ville droppe det, men det var alle foreningerne ikke enige i, selv mindre beløb kan bruges. Så lokalrådet fik til opgave at gennemføre borgerbudget- proceduren for 2019. Der var 4 forslag med i opløbet om de 23.000 kr.

Der blev desuden evalueret på kulturdagen, der løb af stabelen 25. maj, som generelt var godt arrangeret. Det var bare ærgerligt, at den faldt sammen med lignende arrangementer i Årslev og Ringe. Der blev også orienteret om evt. fredning af Carl Nielsen Skolen. Det er under overvejelse, men der er ikke rejst nogen fredningssag. Hvis der bliver rejst en sag, kan det måske påvirke en evt. udvidelse af Carl Nielsen Hallen.

Fællesspisningen på Skullerodsholm er kommet godt i gang, med næsten fuld hus hver gang og det hviler økonomisk i sig selv.

Der er sat en opslagstavle op på trekanten i Nr. Søby. Det er Midtfyns seniorværksted, der har lavet tavlen og lokalrådet var behjælpelig med opsætningen.

Møde med FMK`s kultur- og lokalsamfundsudvalg på Skullerodsholm den 25. november var pænt besøgt. Der blev drøftet mange emner, såsom udviklingen af Nr. Lyndelse – Nr. Søby området.

Der er områder i Nr. Lyndelse, som nemt kan udvides med nye grunde. Det er bl.a. den del af udstykningen på Abilhøj og Søndergård, der kan udnyttes nu, da de dyre startomkostninger er afholdt. Så her har vi en fordel i forhold til den nye udstykning i Årslev syd for Polymære området.

Udbygning af legepladsen på Skullerodsholm blev vendt. Facebook har doneret et beløb til finansiering af det videre arbejde.

Vandværket i Nr. Lyndelse har problemer med forurenet vand, da man kun har en ren vandboring pt., men man holder sig inden for de krav, der stilles til prøvetallene. Ny boring overvejes.

Yderligere indkøbsmuligheder efterspørges. En mulig placering kunne være ved rundkørslen ved Eskevej.

 Lokalrådet har her i 2020 undersøgt om der var nogen fødevarekæder, der var interesseret, men svaret var negativt.

Carl Nielsen hallen kører godt – har den højeste booking i FMK. Man vil gerne udvide, men finansieringen er ikke mulig pt.

Den kollektive trafik blev drøftet. Kan rutebilerne ikke køre til Hjallese station, når Letbanen er klar? Dårlig dækning af den kollektive trafik på tværs af kommunen. Det er nemmere at komme til Odense end til Ringe.

Flere ting blev vendt på mødet.

Else Larsen og Karen Brandt gør et stort stykke arbejde med at indsamling af materiale, til vores velkomstpakker, fra erhvervsdrivende/ forretninger her i området.

I det forløbende år har der været mange tilflyttere, som skulle have en velkomstpakke.

Stigruppens arbejde med etablering af en trampesti fra Nr. Søby til Allested er desværre skrinlagt. Vores 3 nuværende trampestier i området fungerer. En lørdag i eftersommeren går stigruppen stierne igennem og klipper uønsket vegetation ned.

Det blev det, som jeg ville omtale fra lokalrådets arbejde i 2019.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen og ad-hoc grupperne for et godt samarbejde i årets løb.

Nr. Lyndelse den 17. april 2020

Erik Nielsen