Lokalrådets beretning året 2021

Første halvdel af 2021 var stærkt præget af Corona- pandemien med få møder til følge. Der blev afholdt 6 bestyrelsesmøder trods alt, hvoraf 2 var med deltagelse af medarbejdere fra FMK.

Vi har drøftet køreplanen for ”Det grønne Ø”, med etableringen af Trekanten i Nr. Søby og lege – og opholdsplads ved boldbanen ved Nr. Søby Sø.

Det projekt blev delvis afsluttet og indviet den 2. juni 2021. Der er også lavet stier i området. Legepladsen ved Gammelgårdsvej er også blevet tilgodeset.

I 2022 arbejdes der videre med ” Det grønne Ø” fra Nr. Søby mod Nr. Lyndelse, hvilket er ved at blive realiseret, med Carl Nielsen Museet og Nr. Lyndelse bymidte som fikspunkter.

FMK har med budget 2022 afsat 6 mil. kr. til opgaven.

Desuden har FMK været inddraget i den nye Milton – udstykning ved Lumbyholmvej. Beboerne på Stensvang og Lokalrådet har påpeget væsentlige ændringer i revideret lokalplan fra 2012, som vi mener også afviger væsentlig i forhold til den for nylig vedtagne udviklingsplan (Masterplan) for vores område.

Ifølge den gamle lokalplan fra 2012 skulle der bygges en – og tofamilieshuse. Miltons første udspil var 3 delområder med kæde-/klyngehuse med op til 14 stk. i hver og 26 grunde til parcelhuse i en lukket struktur.

Resultatet blev en mere åben struktur med et par regnvands bassiner og lidt plads til natur. Helt optimalt er det ikke, set ud fra ideerne i Masterplanen.

Vi i lokalrådet ser gerne, at nye og stærkt ændrede lokalplaner fremover forelægges lokalrådet, inden de bliver vedtaget.

Beplantningsplanen for Søndergårdsudstykningen har vi også sammen FMK været inddraget i. Planen bliver realiseret i dette kalenderår.

Nye kommunale byggegrunde trænger sig på her i området eller har man fra FMK helt overladt det til private bygherrer at udføre den opgave fremover?

Lokalrådet har afholdt et møde med lederen på Skullerodsholm om deres økonomi og fremtidsplaner. Vi har ikke midler ej heller kompetencer til at drive stedet, men vi kan måske påvirke beslutningstagerne, hvis rådet kan få indsigt i stedets planer og deres økonomiske ståsted. Dialog er en måde at komme videre på.

Det årlige møde med foreningerne og institutionerne her i området løb af stablen den 23. september. Næsten alle deltog i mødet. Opgaven, som vi ser det, er at høre, hvad de enkelte foreninger og institutioner har af planer/ daglig drift, så vi kan løfte små og store opgaver sammen, hvis dette er påkrævet.

Hvis ungdomsrådet har tid og kræfter kan de blive repræsenteret i lokalrådet. Der arbejdes med ideen.

Hal 2 efterlyses, pladsmanglen er et stort problem i den nuværende hal og det bliver ikke mindre med de mange nye tilflyttere, som heldigvis dyrker en del motion.

Trænere, hjælpere og foreningsledere er desværre også ved at være mangelvare her i vores område.

Sommerfesten på Skullerodsholm i forbindelse med Skt. Hans genoptages i 2022, hvilket også sker i Nr. Søby. Byfesten i Nr. Søby fortsætter som sædvanlig.

På grund af Corona blev der afsat midler til ældrearrangementer i november – december måned. Her i vores område blev vi tilgodeset med ca. 33.000 kr. fra FMK. Formålet var at få de ældre og ensomme ud af cornaensomheden.

Svend Johnsen blev genvalgt for en ny 4-årig periode i folkeoplysningsudvalget.

Den udvikling, vi oplever nu, blev skudt i gang i 2006, hvor lokalrådet sammen med FMK havde arrangeret hestevognskørsel for evt. nye tilflyttere. Den store interesse for at bosætte sig i vores området, har resulteret i, at der er mange børnefamilier iblandt dem, og de   efterlyser i dag pasningsmuligheder. Kan det komme bag på nogen?

Vi håber at området i 2022 bliver tilgodeset med REMA 1000. Lokalrådet vil gøre vores til at det lykkes.  

Tak til kollegerne i lokalrådet for et behageligt arbejdsmiljø.

Nr. Lyndelse, den 15. marts 2022

Erik Nielsen

Lokalrådsformand