Lokalrådets beretning 2020.

Året 2020 var stærkt præget af Corona – pandemien med forsamlingsforbud og en masse aflysninger til følge. Men lidt er der dog sket. Det blev til 8 bestyrelsesmøder. Et par møder blev afviklet som telefonmøder.

Ved årsskiftet 2019/ 2020 måtte vi i bestyrelsen sige farvel til Søren Jensen fra Dømmestrup. Søren flyttede til Fåborg, og han blev afløst af Sarah Primsø fra Nr. Lyndelse. November 2019 sagde vi farvel til Frederik Madsen fra Sortelung, og Steen Christensen fra Nr. Søby, der var suppleant, trådte ind i bestyrelsen.

Masterplanen (udviklingsplan) 2019-2030 er ikke et skuffedokument, men er nogle retningslinier, som vi skal forsøge at få kød på.

I 2020 er der taget hul på ”Det grønne ø”. Den første deletape fremvises i Nr. Søby onsdag den 2. juni kl. 16.00. ” Det grønne ø” vil over tid fortsætte mod Nr. Lyndelse og slutte ved Bramstrup.

Vi har haft flere gode møder med FMK i den anledning. Det er bestyrelsens intentioner at fastholde dette grønne åbne look i den nuværende og kommende byudvikling.

Udbygningen af stier og trampestier er også med i ” Det grønne ø”, hvis lodsejerne er med på ideen. Vores gode adfærd i naturen er en af forudsætningerne for, at det vil lykkes. Der er f.eks. vigtigt, at man husker at have hunde i snor, når man færdes på lodsejernes ejendom.

Lokalrådet har endnu en gang forespurgt Netto om en evt. placering af en dagligvarebutik ved rundkørslen ved Eskevej i Nr. Søby kunne være noget for dem. Det var det desværre ikke. Kort forinden havde de jo skrinlagt ideen om en butik ved rundkørslen ved Årslev ud mod motorvejen.

Coop blev også forespurgt, men de havde pt. ingen planer og tanker om ændring eller udbygning af deres butik. Hos Rema 1000 var svaret også et nej.

Kivibygningens fremtid ligger der heller ikke planer for pt., så vidt vi ved.

Den forsatte opførelse af en – og tofamilieshuse i området skulle gerne give håb om et mere alsidigt dagligvaretilbud.

Lokalrådet har også været indblandet i en sag, om der tidligere har været en bom for enden af stien ved Jasminvænget ud mod Albanivej. Beboerne på Jasminvænget ville gerne have den genetableret. FMK oplyser, at der ikke er trafik nok på stien til en bom.

På vegne af FMK er arkitektfirmaet Gustin kommet med et bud på en beplantningsplan for Engdraget ved Søndergårdsudstykningen.

Lokalrådet har og er involveret i projektet sammen med beboerrepræsentanterne. Der mangler dog pt. en grundejerforening for området.

Det årlige fællesmøde med alle foreningerne og institutionerne blev på grund af Corona aflyst i efteråret 2020. Men vi håber, vi kommer på banen igen i år.

Borgerbudgettet er blevet permanentgjort i FMK. Vi her i forstadsbåndet får i 2021 150.000kr. til fordeling. En styregruppe er nedsat med Steen Christensen som deltager fra vores lokalområde.

De 150.000 kr. skal understøtte egnsprofileringer, som det så smukt hedder.

Der skal lyde en stor tak til Karen Brandt og Else Larsen for deres arbejde med at indsamle delmateriale og selve uddelingen af velkomstpakken til de mange nye borgere i lokalområdet. Der skal også lyde en tak til sponsorer vedrørende pakkens indhold.

Stigruppen:  Stigruppen medvirkede ved en skattejagt d. 13.september 2020 – Naturens dag – Vejret var godt, men en større deltagelse af borgerne vil øge chancen for en gentagelse. Traditionen tro havde gruppen en arbejdslørdag, hvor vegetationen langs trampestierne bliver holdt i ørene.

Kulturgruppen:   Kulturgruppen har haft et stille år, men tager revanche her i 2021 med planlægning af kulturdag i 2022. Der er et større arrangement, som I har i vente.

I december måned forlod Svend Johnsen området og dermed også et farvel til arbejdet i lokalrådet. Han blev afløst af Sven Caning fra Nr. Søby, som var suppleant.

Et stort tak til nuværende og forhenværende bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i coronaåret 2020.

Lokalrådsformand

Erik Nielsen

Nr. Lyndelse d. 18/5- 2021