Vedtægter

Vedtægter for Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby og omegne.

 • 1.  Lokalrådets navn, status og hjemsted
  Stk.1. Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby og omegne består af en repræsentativ gruppe for lokalsamfundet i Nr. Lyndelse og Nr. Søby sogne.   Stk. 2. Lokalrådet skal i sammensætning og funktion være uafhængig af partipoliske hensyn.   Stk. 3. Lokalrådet har hjemsted på formandens adresse.  
 • 2.  Lokalrådets formål
  Lokalrådets formål er at varetage lokalsamfundets interesser og at fremme dets udvikling i et samarbejde mellem lokalsamfundets interessenter, politikere og myndigheder.   Lokalrådets formål er endvidere at videreudvikle de fysiske, kulturelle og demokratiske værdier i lokalsamfundet.   Lokalrådet skal være opmærksom på planer, initiativer og behov, der opstår lokalt og være et koordinerende og formidlende led i lokalsamfundet.  
 • 3.  Stemmeret og valgbarhed
  Alle myndige borgere bosiddende i Nr. Lyndelse og Nr. Søby sogne er valgbare til lokalrådet og har stemmeret ved generalforsamlinger.  
 • 4.  Generalforsamling
  Stk. 1. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts måned og indkaldelse sker ved annoncering på hjemmesiden samt henvisning til denne ved annoncering i lokale medier senest 3 uger inden mødet afholdelse..   Stk.2. Indkaldelse skal som minimum indeholde følgende dagsorden:  
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Formanden aflægger beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
 5. Det kommende års aktiviteter.
 6. Godkendelse af budget
 7. Indkomne forslag fra lokalråd og borgere.  Herunder eventuelle vedtægtsændringer
 8. Valg af lokalrådsmedlemmer samt 2 suppleanter
 9. Valg af revisor samt suppleant
 10. Eventuelt
Stk. 3. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være lokalrådet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.   Stk. 4. Forslag fra lokalrådet skal fremgå af indkaldelsen og forslag fra borgere skal fremlægges i skrift på generalforsamlingen   Stk. 5. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, og der kan ikke stemmes via fuldmagt.   Stk.6. Der vælges 7 medlemmer til lokalrådet, der sidder i 2 år. I lige år vælges 4 medlemmer og i ulige år vælges 3.   Stk. 7. Suppleanter til lokalråd samt revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen   Stk. 8. Ikke tilstedeværende borgere kan vælges til tillidsposterne, såfremt de skriftligt har meddelt at ville opstille   Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af lokalrådet efter samme retningslinjer som ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden samt forslag til behandling.   Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 50 stemmeberettigede borgere med deres underskrift og angivelse af dagsorden udtrykker anmodning herom til formanden. Denne indkalder herefter til ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen.    
 • 5. Lokalrådets konstituering og virksomhed
  Stk. 1.  Lokalrådet konstituerer sig efter ordinær generalforsamling med formand, næstformand, kasserer og sekretær.   Stk. 2. Lokalrådet fastlægger selv sin forretningsorden.   Stk. 3. Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.   Stk. 4. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.   Stk. 5. Møder i lokalrådet afholdes ved behov, dog mindst én gang hvert kvartal.   Stk. 6. Møder indkaldes af formanden med mindst 3 dages varsel med angivelse af dagsorden. I presserende tilfælde kan indkaldes med kortere varsel.   Stk. 7. Møder skal indkaldes af formanden hvis mindst 3 af rådets medlemmer, med angivelse af dagsorden, ønsker dette.   Stk. 8. Sekretæren fører lokalrådets beslutningsprotokol.   Stk. 9. Lokalrådet kan nedsætte stående udvalg og ad hoc – udvalg i hvilke, der også kan sidde deltagere med bopæl uden for lokalområdet. I udvalgene skal sidde mindst ét medlem af lokalrådet.    
 • 6. Økonomi og regnskab
  Stk. 1. Lokalrådets virksomhed finansieres ved tilskud, sponsorater, husstandsbidrag og andre frivillige bidrag samt ved egne aktiviteter.   Stk. 2. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret.   Stk. 3. Kasseren udarbejder regnskab, der efter godkendelse i lokalrådet og foretaget revision forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.    
 • 7. Tegning og hæftelse
  Stk. 1. Lokalrådet tegnes af formanden i forening med kasseren.   Stk. 2. Normal daglig drift kan delegeres til kasseren   Stk. 3. Lokalrådet hæfter alene med sin formue   Stk. 4. Der påhviler ikke lokalrådet medlemmer eller borgere i øvrigt personlig eller solidarisk hæftelse for lokalrådet forpligtelser.   Stk. 5. Lokalrådet kan ikke optage lån uden godkendelse på en generalforsamling.    
 • 8. Ændring af vedtægter
  Stk. 1. Vedtægter kan ændres ved vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære.   Stk. 2. Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.    
 • 9. Opløsning af lokalrådet
  Stk. 1. Opløsning af foreningen kan ske ved vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med maksimalt 6 ugers mellemrum   Stk. 2. Vedtagelsen kan ske ved simpelt flertal.   Stk. 3. Lokalrådets eventuelle formue tilfalder almennyttige formål og gerne i lokalområdet efter generalforsamlingens afgørelse.       Vedtaget på generalforsamlingen d. 31. marts 2016