Vedtægter for Nr. Lyndelse og Omegn Oplevelser og Fælleskab

 • 1       Foreningens navn er: Nr. Lyndelse og Omegns Oplevelser og Fællesskab
 • 2         Foreningens formål er
  • at virke forbrugeroplysende.
  • at fremme det kulturelle og sociale samarbejde blandt borgerne i Nr. Lyndelse og omegn.
  • 3         Foreningsåret er fra 1. april til 31. marts.
  • 4         Generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
 • Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i et lokalblad/dagspressen eller ved omdeling / og eller elektronisk bekendtgørelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden og sted.
 • Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 • Indkomne forslag skal bekendtgøres for medlemmerne inden generalforsamlingen.
 • På den ordinære generalforsamling skal mindst følgende punkter behandles:
  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisorer og suppleant
  8. Eventuelt
   • Det på generalforsamlingen passerede føres til protokols, som underskrives af

formand og dirigent.

 • Forslag fremsat under punkt 8 kan ikke vedtages på generalforsamlingen.
 • 5         Ekstraordinær Generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af foreningens

medlemmer skriftligt anmoder herom til formanden.

 • Indkaldelse sker ved begrundet dagsorden til medlemmerne.
 • Bestyrelsen kan supplere det fremkomne forslag til dagsordenen.
 • Formanden er pligtig til, inden 1 måned efter at have modtaget begæring om ekstraordinær generalforsamling, at indkalde med mindst 8 dages varsel, og med angivelse af den fuldstændige dagsorden.
 • Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 1/3 af medlemmerne er tilstede.
 • 6         Valg:
 • Alle fremmødte medlemmer er stemmeberettiget.
 • Alle valg afgøres ved almindelig stemmeflertal. Undtagen i § 10 og § 11.
 • Afstemning skal ske skriftligt, når et af de fremmødte medlemmer ønsker det.
 • 7           Foreningens ledelse består af en bestyrelse på et ulige antal medlemmer.
 • Der vælges mindst 2 suppleanter for bestyrelsen
 • Valgene gælder for 2 år
 • Lige år vælges et lige antal bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
 • Ulige år vælges et ulige antal bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
 • Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 • Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan fortsætte valgperioden ud, indtræder suppleanten.
 • Bestyrelsen er forpligtet til at føre protokol.
 • 8           Medlemskontingent:
 • Generalforsamlingen fastsætter det årlige medlemskontingent.
 • Bestyrelsen foreslår kontingentets størrelse.
 • 9           Regnskab: Regnskabsåret følger foreningsåret.
 • Der vælges 2 revisorer for 2 år, og de er skiftevis er på valg hvert andet år.
 • Derudover vælges 1 suppleant for 1 år.
 • Såfremt en revisor er forhindret i at give møde, kan suppleanten indkaldes.
 • Hvis en revisor ikke kan fortsætte valgperioden ud, indtræder suppleanten.
 • 10         Opløsning af foreningen :

Opløsning kan kun vedtages ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Ved sidst afholdte generalforsamling kræves tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Ved en opløsning af foreningen skal et eventuelt overskud tilfalde et kulturelt/humanitært formål i Nr. Lyndelse og Omegn, udvalgt af den siddende bestyrelse.

 • 11         Vedtægtsændringer :

Beslutning om ændring af disse vedtægter kræver vedtagelse af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer bekendtgøres forud for generalforsamlingen.

Vedtaget på generalforsamlingen den 1. september 1998

Revideret på generalforsamlingen den 20. april 2004

Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2014

Navneændring er vedtaget på generalforsamlingen den 21. april 2022

______________     ______________         ______________

Sekretær Aase Skovbjerg Jensen     Presseansvarlig Lena Jørgensen          Næstformand Lena Jørgensen

______________                 ______________

Kasserer Aase Skovbjerg Jensen                     Formand Karen Kiel Brandt