Historien

Nr. Lyndelse/ Nr. Søby området har en historie, der strækker sig langt tilbage i tiden. Arkæologiske udgravninger har vist at allerede i 1100-tallet eksisterede der bebyggelse nordvest for det der i dag hedder Lumby, og de to sognekirker i henholdvis Nr. Lyndelse  og Nr. Søby menes at stamme tilbage fra 1100- eller 1200-tallet.
Også de to store godser, som på godt og ondt har været centrum for meget af områdets, har rødder langt tilbage i tiden. F.eks. er der på Bramstrup Gods fundet murværk der stammer fra Valdemar Sejrs tid (1200-tallet) og Søbysøgårds kendte historie går tilbage til 1400-tallet.

Ellers har området i nyere tid været som sådanne landområder har været flest, hvor landbruget har været det bærende erhverv i de to sogne.
Bøndergårdene var fæstegårde ejet af hovedgårdene Bramstrup, Søbysøgård og Nordskov, og først omkring 1800 og i de følgende årtier overgik fæstegårdene til selveje. Langt senere, i 1920’erne oprettedes statshusmandsbrug.

Nr. Lyndelse gadekær ca. 1930 ud til den nuværende Kærvej. I baggrunden til venstre ses den daværende Nr. Lyndelse Brugsforening med forsamlingssal ud mod gadekæret (foto: Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv).

Med oplysningstiden og andelsbevægelsens indtog sidst i 1800-tallet skete en markant ændring af landbrugserhvervet og hele landbrugssamfundet. Der blev oprettet andelsmejerier og brugsforeninger og bygget forsamlingshuse og friskoler. I Nr. Lyndelse fandtes der i forvejen en kgl. privilegeret kro og landboungdommen tog i denne periode på højskole, og foreningslivet blomstrede op, heriblandt gymnastik- og skytteforeningerne.

Men området var ikke kun befolket af gæve bønder. I landsbyerne fandtes fra gammel tid smede, bødkere, hjulmagere, tækkemænd og bygningshåndværkere som murere og tømrere. Og omkring 1900 blev disse suppleret med mange mindre næringsdrivende: Købmænd, slagtere, bagere, gartnere, manufakturhandlere, skræddere, skomagere og frisører – og snart kom automekanikere og cykelsmede og til.

Også industrialiseringen holdt også sit indtog på området. I 1905 indviedes den vinddrevne billedskærerfabrik ”Rosenhøj” på Lumby Mark. Senere blev der etableret møbelfabrik i både Nr. Lyndelse og på Lumby Mark. Og i 1959 åbnede den senere så kendte ’Børge Kildemoes Cykelfabrik’ i Nr. Lyndelse i det nedlagte mejeris bygninger.