Varmestuen har fået nye vedtægter

§1 Navn og Hjemsted:

Den selvejende institution brugerhuset Varmestuen i Nr. Søby, Fåborg-Midtfyn Kommune

§2 Formål:

1. Varmestuens formål er at skabe mulighed for social og kulturel udfoldelse.

2. At skabe et aktivitetshus, hvor generationer i Nr. Søby og Omegn kan mødes og samarbejde

om aktiviteter og om stedet i fælles ansvar.

3. Aktiviteter skal altid annonceres i Skulderbladet/Sognet og således være åbne for alle

interesserede – dog altid i henhold til gældende husorden.

§3: Ledelse:

Varmestuens overordnede ledelse og drift varetages af en bestyrelse i henhold til gældende

husorden. Husordenen udfærdiges af bestyrelsen.

§4: Udlån/udlejning af brugerhuset Varmestuen:

Huset, stueetagen, kan lånes ud til almennyttige formål mod et passende beløb til mælkespanden.

Varmestuens lokaler incl køkken og toilet kan udlejes/udlånes til private arrangementer for

indbyggere der er bosat i Nr. Søby eller Omegn. Ved udlejning/udlån til private skal der betales for

leje af service samt borde og stole. Lejer/låner skal sørge for rengøring af sal, køkken og toilet.

Service skal være rengjort og lagt på plads i forhold til bestyrelsens anvisning.

Varmestuen skal forlades senest kl 22.00 på hverdage og kl 23.00 på fredage og lørdage.

Varmestuens bestyrelse fastsætter suverænt prisen for udlejning/udlån.

Ansøgning om leje/lån skal være formanden i hænde senest 3 uger før leje/udlånedato.

1 salen udlejes til beboelse.

§5: Bestyrelse:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der skal være myndige – valgt blandt Nr. Søby og Omegns

beboere på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år – i lige år er 3 på valg – i ulige år 2

medlemmer . Første gang, der sker valg til bestyrelsen, trækkes der lod og valgperioden.

Til bestyrelsen vælges der 2 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer – samt fastsætter en

forretningsorden. Der udarbejdes referat af samtlige bestyrelsesmøder. Bestyrelsen er

beslutningsdygtig, når 3 af de valgte medlemmer er til stede. Beslutninger tages ved

flertalsafgørelser.

§6: Bestyrelsens arbejde:

Bestyrelsen påser, at Varmestues administrative og økonomiske anliggender varetages i forhold til

formålsparagraffen og husordenen.

Bestyrelsen har ansvaret for de aktiviteter, der foregår i huset og for husets økonomi.

§7: Økonomi:

Regnskabsåret går fra 01.01-31.12.

Indtægter er lejeindtægter og private og fondsmæssige bidrag. Udgifter er drift af selve huset og

Varmestuen.

Evt overskud kan efter forhandling med Fåborg-Midtfyn Kommune bruges til af afdrage det renteog

afdragsfrie lån, som kommunen har stillet tilkøb af huset. Dækning af evt underskud forhandles

med Fåborg-Midtfyn Kommune.

Bestyrelen kan optage lån i pengeinstitutter, hos kommunen og fonde, når dette lån for det

kommende regnskabsperiode er budgetlagt.

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget og er ansvarlig for samme.

Ingen af bestyrelsen hæfter personligt for Varmestuens forpligtelser.

Varmestuen forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand og kasserer.

§8: Vedtægtsændring:

Godkendelse af vedtægtsændring finder sted på generalforsamlingen ved almindeligt flertal blandt

de fremmødte. Forslag til vedtægtsændring skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før

generalforsamlingen og offentliggøres ved opslag i Varmestuen.

§9: Generalforsamling:

Varmestuen afholder hvert år i april måned ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Fremlæggelse af formandens og kassererens beretninger.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

6. Valg af 2 revisorer.

7. Eventuelt.

Stemmeberettigede er alle, der er myndige, og er borgere i Nr. Søby eller Omegn.

Generalforsamlingen indkaldes gennem opslag i Varmestuen og ved meddelelse i husstandsomdelt

blad eller annonce i lokalavis mindst 1 måned før generalforsamlingen.

§10: Ekstraordinær generalforsamling:

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 3 medlemmer eller 30

beboere ønsker dette. Krav om ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes overfor

bestyrelsen med skriftlig angivelse af dagsorden. Bestyrelsen skal indkalde til den ekstraordinære

generalforsamling med 14 dages varsel til afholdelse senest 1 måned efter krav herom er fremsat.

§11: Ophør:

Vedopløsning af den selvejende institution tilbagebetales den resterende del af rentefrie lån, som

Fåborg-Midtfyn Kommune har ydet. Hvad Varmestuen og Læseforen ingen derudover måtte have

af midler tilfalder Nr. Søby Fonden – for børn og unge.

Ændret på generalforsamlingen den 7 april 2017

_____________________________________ ___________________________________

Underskrevet af dirigent Mogens Riber Underskrevet af formand Else Larsen

 

Comments are closed.